Izrada tri nova studijska programa

U okviru jednog od ciljeva HKO projekta „Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu“ izrađuju se tri sasvim nova studijska programa: Primijenjena kognitivna znanost, Klinička lingvistika i fonetika te Regionalni studiji društava i kultura JI Europe. Studijski programi će po završetku izrade biti upućeni na akreditaciju.